black car with white license plate

WARUNKI RÓWNOWAGI

Z warunków równowagi tej reakcji wynika, że w temperaturze 400…500°C i poniżej powinien następować pełny rozpad tlenku węgla na węgiel i dwutlenek węgla. Tlenek węgla jednak w tych temperaturach występuje, a rozpadu nie stwierdza się. Nie zdo­łano również ustalić występowania rozpadu tlenku węgla w za­kresie temperatur od 500 do 900°C.Jednakże w procesie redukcji żelaza z tlenków juz przy sto­sunkowo niskich temperaturach obserwuje się bardzo intensywny rozpad tlenku węgla. Należy sądzić, że przyczyną jest katalitycz­ne oddziaływanie cząstek żelaza. Wpływ oddziaływania związków metaloorganicznych na proces spalania i skład spalin omówiono w pracy [28].  .Z powyższych rozważań wynika, że tlenek węgla nie jest jedynym produktem wstępnego utleniania. Jednocześnie z CO powstaje również acetylen. Proces powstawania C2H2, obserwo­wany w warunkach wielostadyjnego zapłonu również w bardzo ubogich mieszankach, stwarza warunki do wydzielania wolnego węgla, a następnie tworzenia w spalinach silnika dymu przy spa­laniu stukowym [60].

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *