PODJĘTE WYSIŁKI

Z danych przytoczonych w tablicy  wynika, że ogólna ilość toksycznych zanieczyszczeń wydalanych po spaleniu 1 kg oleju napędowego w silniku wysokoprężnym jest dziesięciokrotnie mniejsza niż z 1 kg benzyny spalonej w silniku gaźnikowym. Natomiast spaliny silników wysokoprężnych zawierają pięcio­krotnie więcej sadzy. Jest to produkt krakingu i niecałkowitego spalania paliwa, zawierający duże ilości zaadsorbowanych wę­glowodorów.Podejmując wysiłki zmierzające do oczyszczenia atmosfery nie można pominąć problemu zwalczania sadzy. Sadza występują­ca w spalinach silnika wysokoprężnego nie tylko zmniejsza wi­doczność na jezdni, zagrażając tym samym bezpieczeństwu ruchu stanowi także dowód, że spalanie jest niezupeł­ne. Sadza nie składa się z czystego węgla; oprócz wodoru i tlenu zawiera cały szereg wielopierścieniowych węglowodorów aroma­tycznych, jak np. benzopiren, antracen, piren itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *