black Ford Mustang GT

PODSTAWOWE SUBSTANCJE

Obecność toksycznych składników w spalinach silników tło­kowych uwarunkowana jest szeregiem czynników konstrukcyj­nych, regulacyjnych, rodzajem stosowanych paliw i olejów, rów­nież związana jest z przebiegiem procesu spalania, warunkami pracy oraz stanem technicznym eksploatowanych silników.Do podstawowych substancji toksycznych wydalanych ze spalinami należą: tlenek węgla, tlenki azotu i siarki, węglowo­dory, aldehydy, sadza oraz ołów i jego związki. Problem ochrony powietrza przed skażeniami toksycznymi składnikami spalin jest złożony i jego pomyślne rozwiązanie uwarunkowane jest ścisłą współpracą producentów i użytkowni­ków pojazdów, a zależy również od świadomości i dyscypliny personelu stacji obsługi i użytkowników pojazdu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *