DALSZE BADANIA

Dalsze badania i obserwacje wy­kazały, że w innych warunkach nawet stosunkowo duże stężenie gazów spalinowych w powietrzu nie wywiera tak silnego skutku. Pod wpływem działania promieni słonecznych, a szczególnie pro­mieniowania ultrafioletowego, zachodzą reakcje fotochemiczne niektórych składników gazów spalinowych powodując w rezul­tacie powstawanie substancji silnie drażniących błony śluzowe.W reakcjach tych biorą udział obok różnorodnych węglowo­dorów i innych związków organicznych również tlenki azotu. W rezultacie tych przemian fotochemicznych powstaje ozon i związki o właściwościach silnie utleniających. Związki te, nawet w ilościach bardzo małych wywierają silny toksyczny wpływ na organizm człowieka.Znane są skutki oddziaływania na organizm człowieka po­szczególnych składników spalin silnikowych [61]. Szczególnie groźne dla człowieka są tlenek węgla i tlenki azotu. Tlenek wę­gla powoduje zablokowanie centrów aktywnych hemoglobiny i w następstwie przerwanie procesu dotleniania organizmu — co powoduje śmierć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *