black mercedes benz c class on road during daytime

WPŁYW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ

Prędkość obrotowa silnika wpływa bezpośrednio na warun­ki przepływu ładunku przez układ dolotowy oraz na intensyw­nym na przebieg spalania, a więc i na skład spalin wpływa prędkość obrotowa silnika.Jeżeli wartość współczynnika składu mieszanki jest stała, zwiększenie prędkości obrotowej powoduje w spalinach spadek zawartości takich składników jak CO, H2 oraz CnHm. Natomiast stężenie tlenków azotu osiąga maksymalne wartości w zakre­sie prędkości obrotowych, w obszarze których silnik charaktery­zuje się najefektywniejszą pracą. Charakterystykę prędkościową silnika gaźnikowego przedsta­wiono na rysunku 42. Skład mieszanki ulegał zmianom wynikają­cym z charakterystyki gaźnika tego silnika — znikomym podczas częściowych obciążeń i dość znacznym podczas obciążenia ma­ksymalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *