black bmw m 3 coupe parked on gray pavement

ZMIENNOŚĆ STĘŻENIA TLENKU

Na uwagę zasługuje przebieg zmienności stężenia tlenku i dwutlenku azotu w spalinach, wykazując wyraźne ma­ksimum gdy prędkość obrotowa wynosi 65…75% maksymalnej. Wpływ prędkości obrotowej na emisję CO oraz C„Hm jest wie­lokrotnie mniejszy. Gdy zwiększa się prędkość obrotowa, maleje jedynie stężenie CO (na charakterystyce przy pełnym obciążeniu). Spadek ten odpowiada w sposób niewątpliwy znacznym w tych warunkach pracy silnika zmianom składu mieszanki.Na rysunku  przedstawiono charakterystykę prędkościo­wą pełnej mocy silnika wysokoprężnego z wtryskiem bezpośrednim [31]. Do około % zakresu prędkości obrotowej obserwuje się spa­dek stężenia wszystkich trzech toksycznych składników spalin, następnie do prędkości mocy maksymalnej stężenia ich są w przy­bliżeniu stałe, a w zakresie większych prędkości obrotowych (w zakresie działania regulatora) — emisja tlenku węgla zmniej­sza się, a emisja węglowodorów i tlenków azotu wzrasta. Wiąże się to ze znacznym pogorszeniem warunków spalania i obserwo­wanym wzrostem twardości biegu silnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *