OBSZAR PRACY

W obszarze pracy, w którym silnik zasilany jest mieszanką o  składzie zbliżonym do stechiometrycznego, stężenie CO w spa­linach utrzymuje się na poziomie 1…2%>. Obszary te pokrywają się z obszarami zajmowanymi przez warstwice o najmniejszym jednostkowym zużyciu paliwa.Powyższe charakterystyki potwierdzają również, że w przy­padku właściwej regulacji układu zasilania możliwe jest znaczne ograniczenie emisji tlenku węgla nawet poniżej wartości wyma­ganej przez aktualne przepisy. W silniku wysokoprężnym wpływ obciążenia na emisję poszczególnych składników spalin jest znacz­nie mniejszy, gdyż silnik pracuje zawsze z dużym nadmiarem powietrza . Zarówno z charakterystyk regulacyjnych według składu mie­szanki, jak i charakterystyk obciążeniowych wynika, że przy re­gulacji silnika o zapłonie iskrowym na ekonomiczną pracę stę­żenie tlenku węgla i węglowodorów w gazach spalinowych moż­na zmniejszyć poniżej poziomu zalecanego przez aktualne nor­my.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *