Person Waxing a Car

SPECYFICZNE W ZASTOSOWANIU

Detektor jest bardzo czuły oraz daje dobrą odtwarzalność i prawidłowe ilościowe rezultaty.Specyficznym, w zastosowaniu do analizy spalin, jest detektor płomieniowy  i płomieniowo-jonizacyjny . Detek­tor płomieniowy rejestruje temperaturę płomienia wodorowego, w którym spalany jest mierzony składnik lub jego mieszanina z gazem nośnym. Czułość i dokładność tego detektora odpowia­da podobnym cechom detektora termokonduktometrycznego. Detektor płomieniowo-jonizacyjny reaguje na zmiany prądu jonowego spalanych substancji. Płomień czystego wodoru prak­tycznie nie wytwarza prądu jonizacyjnego, natomiast już przyśladowych zanieczyszczeniach wodoru, a szczególnie substancjami organicznymi wytwarzany jest prąd jonizacyjny. Detektory pło- mieniowo-jonizacyjne cechują się dużą czułością i dokładnością, prostą konstrukcją i zapewniają liniową zależność sygnału od stę­żenia oznaczonego składnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *