gray Mazda car

WARUNKI SPRZYJAJĄCE ZDERZENIOM

Warunki takie sprzyjają zderzeniom, ponieważ w razie nagłego zahamowania któregoś z pojazdów, pojazd jadący za nim z tyłu męże nań najechać, bynajmniej nie tylko wskutek nieuwagi kierowcy.Jeżeli odstępy pomię- pĄt dzy kolejnymi pojaz- darni w kolumnie są zbyt małe, zderzenia są często nie do unik­nięcia, ze względu na okresy czasu potrze­bne nareakcjekierow- ców. W okresie czasu reakcji tr pojazd nie- hamowany przebywa drogę Sr i o taką od­ległość zmniejsza się odstęp pomiędzy po­jazdami, wskutek cze­go nawet pomimo naj­bardziej skutecznego hamowania zderzenie jest często nieuchron­ne. Powyższe uza­sadnia konieczność utrzymywania mini­malnego odstępu po­między kolejnymi po­jazdami kolumny i to tym większego im większa jest jej pręd­kość. Zachowywanie minimalnego odstępu pomiędzy pojazdami w kolumnie stanowi bowiem jedyny sposób ograniczania do mini­mum prawdopodo­bieństwa Ich zderzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *