silver Audi sedan

UMOWNA TOKSYCZNOŚĆ SPALIN

Stopień szkodliwości oddziaływania na organizm ludzki po­szczególnych toksycznych składników spalin przyjęto określać przez porównanie stężenia dopuszczalnego przez normy sanitarne , dotyczące danej substancji, z analogicznym stężeniem dla substancji toksycznej przyjętej za wzorzec do określania tok­syczności względnej. Dane zawarte w tablicy wyliczono z udziałów masowych [g/m3] substancji w powietrzu, w warun­kach normalnych. Za wzorzec przyjmuje się najczęściej tlenek węgla, którego działanie na organizmy żywe jest stosunkowo najlepiej poznane.W tablicy  zestawiono toksyczność względną podstawo­wych składników spalin w stosunku do CO według danych ra­dzieckich (przyjmując stopień toksyczności tlenku węgla za jed­ność).Ilość wydzielanych przez silnik podstawowych toksycznych składników spalin (CO, NOx, CnHm) jak wcześniej wykazano za­leży w znacznym stopniu od jakości procesu spalania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *