black car instrumental panel

CAŁKOWITA MASA SPALIN

Próbki spalin zgromadzonych w zbiorniku po upływie 20 mi­nut od chwili zakończenia badań poddaje się analizie w celu określenia średniego stężenia (objętościowo) składników toksycz­nych. Całkowitą masę spalin zgromadzonych w czasie badań w zbiorniku określa się przy pomocy gazomierza, następnie obli­czana jest masa tlenku węgla i węglowodorów przypadająca na , jeden kilometr przebytej drogi lub na test.Test kalifornijski przewiduje ciągły pobór spalin na anali­zatory, które dokonują analizy w sposób ciągły i rejestrują stę­żenie w spalinach CO, CnHm oraz NOx (ewentualnie analiza do­konywana jest dla określonych tylko fragmentów testu). Biorąc pod uwagę względną masę spalin wydzielonych w każdych wa­runkach pracy silnika, określa się średnie stężenia składników toksycznych w przeliczeniu na cały test.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *