red BMW vehicle park on road

DOPUSZCZALNE ZADYMIENIE

W różnych krajach obowiązują znacznie zróżnicowane wyma­gania odnośnie dopuszczalnych stopni zadymienia spalin. Nor­my niemieckie uzależniają dopuszczalny stopień dymienia w skali Bosch od mocy rozwijanej przez silnik (do 65% do 50 KM oraz do 45% do 250 KM), brytyjskie natomiast — od ilości spalin opu­szczających silnik w jednostce czasu (do 0,15 g/m3 co odpowiada zadymieniu około 35% w skali Hartrige). Normy szwedzkie do­puszczają zadymienie spalin do 35% w skali Bosch niezależnie od mocy silnika, natomiast w branżowych normach krajowego prze­mysłu motoryzacyjnego (1-016-54) stwierdzono w sposób ogólny, że przy ustalaniu regulacji mocy silnika należy kierować się za­sadą oszczędności paliwa i bezdymnego spalania.Reasumując należy stwierdzić, że do czasu ujednolicenia me­tod badań i ustalenia jednolitych dopuszczalnych wartości stop­nia zadymienia, ocena stopnia zagrożenia powietrza atmosferycz­nego przez sadzę na podstawie pomiaru stopnia zadymienia spa­lin będzie tylko oceną szacunkową.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *