silver Audi sedan

METODA CHROMATOGRAFII GAZOWEJ

Analizatory gazowe oparte na metodzie spektrofotometrii ab­sorpcyjnej pozwalają na szybkie, z wystarczającą dokładnością (2,5%), określenie stężenia w spalinach takich składników jak: CO, CO2, NOx, CnHm, O2 i H2. Specjalne tego typu przyrządy do analizy spalin z silników spalinowych produkuje kilka znanych firm w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Analizatory z reguły przystosowane są do automatycznej ciągłej analizy spalin, zgod­nie z testem CVS (USA) obowiązującym dla pojazdów produko­wanych po 1975 r., testem kalifornijskim oraz testem europej­skim. W analizie spalin silnikowych znalazła zastosowanie do ozna­czania węglowodorów chromatografia gazowa, która polega na wy­korzystaniu adsorpcji gazów i par bądź na stałym nośniku stała — gaz), bądź na równowadze ciecz-gaz, przy czym ciecz unieruchomiona jest przez osadzenie jej w postaci bardzo cienkiej warstewki na nośniku stałym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *