blue bmw car on road during daytime

SZCZEGÓLNIE DUŻO PRAC BADAWCZYCH

Szereg tych wzajemnie przeciwstawnych procesów wiążących się z ruchem wirowym ładunku i zmiennością jego składu, a wy­nikających ze zmienności warunków w komorze spalania — de­terminuje skład spalin. Nie przywiązywano również uwagi do faktu występowania w spalinach tlenku azotu, pracom badaw­czym nad poznaniem przyczyn ich powstawania .Ostatnio wykonano szczególnie dużo prac badawczych doty­czących opanowania racjonalnych sposobów ograniczenia stop­nia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego toksycznymi składnikami spalin silnikowych. Według aktualnych prognoz przez najbliższe 25…30 lat podstawowym rodzajem silnika stoso­wanego do napędu samochodów będzie spalinowy silnik tłokowy. Dlatego też głównym tematem dalszych prac rozwojowych nad tym rodzajem silników będzie problem ograniczenia ilości skład­ników toksycznych w spalinach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *