blue BMW coupe parked on the road during daytime

ROZMAITE SZYBKOŚCI

Przyjmując rozmaite szybko­ści jazdy i powtarzając poda­ny tok obliczeń oblicza się współrzędne punktów, które na uniwersalnej charaktery­styce silnika wyznaczają krzy­wą’ określającą zmiany peo w założonych warunkach dro­gowych (przyy7 = const). Je­żeli na uniwersalną chara­kterystykę silnika naniesione są krzywe stałej mocy i krzy­we zużycia paliwa , to można od razu określić w danych warunkach drogowych  jej zużycie paliwa, tj. ocenić pod­stawowe parametry, obrazujące stopień .Dzięki sprzężeniu obu wykresów można zatem od razu odczytać wielkość jednostkowego zuzycia paliwa w odnie­sieniu do danych warunków ruchu samochodu, skąd juz łatwo oblicza się godzinowe i drogowe zużycie, paliwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *