black bmw m 3 coupe parked in garage

NIEREGULARNA PRACA SILNIKA

W tych warunkach praca silnika jest nieregularna, spaliny za­wierają zwiększoną ilość resztek spalin, powodowaną również dużą niepowtarzalnością zapłonów w kolejnych obiegach. Podczas procesu przepłukania przy małych obciążeniach silnika w po­czątkowym okresie otwarcia zaworu dolotowego istnieje możli­wość zasysania spalin z powrotem do cylindra. Zbyt duże zanie­czyszczenie mieszanki spalinami powoduje wówczas niezupełne jej spalanie, ponadto występuje wypadanie zapłonów w poszcze­gólnych cylindrach i w rezultacie znaczny wzrost stężenia wę­glowodorów w gazach wylotowych. Jeżeli czas przepłukania cy­lindrów jest zbyt długi, część mieszanki przedmuchiwana jest do przewodu wylotowego nie biorąc udziału w procesie spalania. Według danych literaturowych doświadczenia przeprowadzone na silnikach o skróconym okresie jednoczesnego otwarcia zaworu dolotowego i wylotowego potwierdziły efektywniejszy przebieg procesu spalania na biegu luzem oraz mniejsze wydzielanie szko­dliwych składników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *