red BMW vehicle parked at the road near the blue gate

BARDZO WAŻNY UKŁAD

Bardzo ważnym układem chromatografu jest detektor. W technice analizy składu spalin silnikowych stosuje się detek­tory termokonduktometryczne , płomieniowe i płomienio- wo-jonizacyjne. Przez komorę pomiarową detektora przepływa gaz wychodzący z kolumny, opłukując bardzo cienki drucik platyno­wy pozostający pod stałym napięciem. Drucik ten wskutek prze­pływu prądu rozgrzewa się do pewnej stałej temperatury w usta­lonych warunkach przepływu gazu nośnego, którym jest zwy­kle wodór lub hel. Gdy w gazie nośnym jawi się jeden z ozna­czanych składników, wskutek jego różnej od gazu nośnego zdol­ności przewodnictwa ciepła zmieniają się warunki chłodzenia dru­cika, zmieni się jego temperatura, a tym samym i jego opór, co stwierdza odpowiednie rejestrujące urządzenie mostkowe. Urzą­dzenie wykonane jest jako układ różnicowy, przy czym czysty gaz nośny służy jako porównawczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *