black mercedes benz c class on road during daytime

NAJPILNIEJSZE ZADANIE

Aktualnie najpilniejszym zadaniem jest takie przekonstruowanie gaźników i ich elementów regula­cyjnych, aby ograniczyć zakres regulacji do niezbędnego mini­mum ze względu na nieunikniony rozrzut produkcyjny oraz wy­stępujące różnice warunków użytkowania i własności paliw.Emisja składników toksycznych w spalinach silników wyso­koprężnych jest przy biegu luzem znikoma. Ilustrują to wyniki badań silnika SW680/6 przedstawione na rysunku . Spaliny silników wysokoprężnych pracujących na biegu luzem charakte­ryzują się znacznie mniejszą zawartością takich składników jak tlenek węgla — około 10 razy, węglowodorów — około 5 razy większą zawartością dwutlenku azotu — około 2.Silniki o zapłonie iskrowym emitują bardzo znaczne ilości węglowodorów podczas zmniejszania szybkości ruchu pojazdu. Maksimum emisji CO występuje podczas biegu jałowego. Maksy­malne stężenie tlenku azotu stwierdza się podczas przyspieszania ruchu pojazdu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *