ZAPOBIEGANIE EMISJI TOKSYN

Z myślą o zmniejszeniu emisji gazów toksycznych opraco­wano wiele wersji konstrukcji silników, jak również sprawdzono szereg innych sposobów oddziaływania na przebieg procesu spa­lania. Aktualnie szereg wprowadzonych poczynań związanych z produkcją silników zapewnia zmniejszenie emisji poszczegól­nych lub wszystkich toksycznych składników. Równomierny rozdział mieszanki, jak również pełną po­wtarzalność dawki mieszanki w kolejnych cyklach pracy silni­ka, można uzyskać przez zastosowanie wtrysku paliwa do cy­lindrów lub w wyniku poprawy warunków odparowania mie­szanki w gaźniku i w rurze dolotowej. Skład i jakość wytwo­rzonej mieszanki powinny być dokładnie dostosowane do każ­dych warunków obciążenia i prędkości obrotowej silnika, gdyż tylko wówczas nastąpi znaczne zmniejszenie ilości wydzielanego ze spalinami tlenku węgla. Inne parametry pracy i konstrukcji silnika, jak również warunki eksploatacji można uznać, że prak­tycznie nie wywierają wpływu na poziom emisji CO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *