a black and white photo of an audi car

STOPIEŃ ZANIECZYSZCZEŃ

Stopień zanieczyszczenia atmosfery toksycznymi składnikami spalin zależy nie tylko od ich stężenia w spalinach, ale także od natężenia wypływu. Planując podjęcie działań zapobiegających szkodliwemu oddziaływaniu spalin na środowisko, niezbędne jest posiadanie informacji, jak warunki pracy silnika wpływają na godzinową, wyrażoną w [kg/h], i jednostkową [g/KMh] emisję toksycznych składników. Zależnie od warunków pracy silnika skład i ilość wydzie­lanych spalin ulega ciągłym zmianom. Przykładowo koncentracja tlenku węgla w czasie pracy silnika na biegu luzem jest bardzo duża, ale całkowita ilość wydalanych spalin jest nieznaczna i od­wrotnie — przy pełnym obciążeniu silnika stężenie tlenku węgla jest niewielkie, ale sumaryczna jego ilość kilkakrotnie przewyż­sza emisję tego składnika przy biegu luzem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *