black mercedes benz c class on road during daytime

OCENA TOKSYCZNOŚCI SILNIKA

Poprzez badania testowe można ocenić toksyczność ogólną pojazdu porównując uzyskane wartości emisji składników tok­sycznych z wartościami dopuszczalnymi ograniczonymi normą. Badania testowe nie dają jednak możliwości ustalenia przyczyn zmian w emisji toksycznych spalin. Dla zbadania wpływu para­metrów procesu spalania, jego konstrukcji, sposobu zasilania, sposobów ograniczania emisji itp. na toksyczność silnika, ko­nieczne jest dokonywanie oceny zmiany w toksyczności spalin w wybranych ściśle określonych warunkach pracy silnika. Oceny takiej można dokonać na podstawie sporządzonych charaktery­styk prędkościowych, obciążeniowych i regulacyjnych silnika. Jest to materiał wystarczający do sporządzenia ogólnych charak­terystyk toksyczności silnika.Stężenie poszczególnych toksycznych składników w spalinach przyjęto wyrażać na charakterystykach objętości owo w °/o lub w ppm, albo wagowo w gramach na jednostkę mocy i czasu — g/KMh.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *