gray coupe parked on side of road

CAŁKOWITA ELIMINACJA

W celu zmniejszenia emisji węglowodorów przechodzi się na zasilanie silników ubogimi mieszankami (a = 1,05 — 1,1), jednocześnie dążąc do uzyskania bardziej jednorodnej mieszanki i równomier­nego jej rozdziału na poszczególne cylindry. Ponadto dąży się do zmniejszenia udziału resztek spalin w mieszance przy czę­ściowych obciążeniach silnika. Wyraźnie korzystne efekty, jak wykazano , można uzyskać właściwie dobierając kształt i wymiary komory spalania, co zapewnia pozostawanie minimalnej objętości mieszanki w warstwie przyściennej. Znaczne lub nawet całkowite wyeliminowanie CO oraz CnHm ze spalin można osiągnąć zasilając silnik wodorem lub paliwami gazowymi, a także stosując rozwiązania konstrukcyjne zapewniające wytwarzanie tzw. mieszanki uwarstwionej.Zmniejszenie emisji tlenków azotu NOx w spalinach po­wszechnie obecnie stosowanych silników z gaźnikowym syste­mem zasilania można osiągnąć przez: obniż»»ie maksymalnej temperatury cyklu, stosowanie bogatszej mieszanki lub przez skrócenie czasu trwania reakcji, w czasie których wytwarzane są związki azotu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *