white bmw m 3 coupe

DZIAŁANIE TLENKÓW AZOTU

Działanie tlenków azotu nie da się osłabić żadnymi proce­sami odtruwania; mimo usunięcia chorego ze skażonej atmosfery objawy zatrucia mogą ulegać wzmaganiu, aż do stanów zagraża­jących życiu. Objawy takie mogą wystąpić przy dużych stęże­niach tlenków azotu wynoszących 0,5…1,0.10-3 %, jakich nigdy nie stwierdza się w powietrzu atmosferycznym.Natomiast niedopalone węglowodory występujące w spali­nach stanowią mieszaninę kilkuset związków chemicznych. Mie­szanina ta, o przykrej woni, jest przyczyną wielu różnych scho­rzeń chronicznych. Za najbardziej groźny uważa się benzopiren, któremu to związkowi często przypisuje się własności kancero­genne.Również inne węglowodory aromatyczne mają znaczne wła­sności trujące, działające na układ krwiotwórczy, ośrodkowy układ nerwowy, oraz narządy miąższowe. Natomiast węglowodo­ry typu alifatycznego są mniej toksyczne, ale wykazują działa­nie na ośrodkowy układ nerwowy — działają narkotycznie.Dwutlenek siarki również działa toksycznie na organizm ludzki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *