red BMW vehicle parked at the road near the blue gate

WSZYSTKIE ZNANE METODY

Z pewnym tylko przybliżeniem można oceniać jakość procesu spalania na podstawie wizualnej oceny zmiany zabarwienia i za­dymienia spalin. Ocena ta jest szacunkowa, gdyż wciąż brak jest wyczerpujących danych o wpływie różnych czynników konstruk­cyjnych i eksploatacyjnych silników na zadymienie spalin.Wszystkie znane i obecnie stosowane metody pomiaru stop­nia zadymienia spalin oparte są na zasadzie optycznego pomiaru przezroczytości spalin lub na pomiarze zawartości w spalinach cząstek sadzy oddzielonej przez bibułę filtracyjną. W tej ostatniej metodzie, wykorzystanej w dymomierzach typu Bosch, stopień zadymienia spalin określany jest przez pomiar zaczernie­nia powierzchni bibuły. Najbardziej rozpowszechnionym dymo­mierzem opartym na zasadzie pomiaru różnicy pochłaniania światła przez słup spalin i powietrza jest dymomierz typu Hartrige.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *