blue BMW coupe parked on the road during daytime

WSPÓŁCZYNNIK MIESZANKI

Współczynnik składu mieszanki wywiera istotny wpływ na po­ziom emisji składników toksycznych (). W spali­nach silnika o zapłonie iskrowym stężenie CO osiąga minimum, gdy skład mieszanki jest bliski stechiometrycznemu i uboższy, natomiast stężenie CnHm gdy a > 1,0…1,1 jeszcze spada, a na­stępnie gwałtownie wzrasta. Wzrost ilości węglowodorów w spalinach silnika pracującego na ubogich mieszankach wynika z ma­łej szybkości spalania tych mieszanek i dużego w tych warun­kach stopnia niepowtarzalności kolejnych cykli spalania. Ponadto przy zasilaniu ubogimi mieszankami, dodatkowo w wyniku nie­równomiernego rozdziału mieszanki w poszczególnych cylindrach następuje wypadanie zapłonu i nie spalone węglowodory wyda­lane są do przewodu wylotowego.Maksymalne stężenie tlenków azotu w spalinach silników gaźnikowych jak i wysokoprężnych występuje w zakresie naj­bardziej ekonomicznych warunków pracy silników, a następnie zmniejsza się, mimo wzrastającej ilości tlenu w mieszance.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *