red bmw m 3 coupe parked on gray concrete pavement during daytime

SILNIKI Z OGRANICZENIEM

Wyniki, jakie w ograniczeniu emisji CO można uzyskać poprzez regulację gaźnika, zilustro­wano na przykładzie silnika S-31 .W wyniku szczegółowych badań składu spalin ustalono, ze w zakresie prędkości obrotowych 1500…2000 obr/min i przy pełnym otwarciu przepustnicy następuje tzw. „dławienie silni­ka” w wyniku nadmiernego wzbogacenia mieszanki. Zjawisku temu towarzyszy spadek mocy silnika,-nadmierny wzrost zuży­cia paliwa i bardzo duże stężenia CO oraz CnHm w spalinach. Najkorzystniejszym zakresem pracy dla tego silnika ze względu na znacznie zmniejszoną ilość tlenku węgla w spali­nach jest przedział prędkości obrotowych nM<n< nN. Ustalono, że przy regulacji gaźnika na ekonomiczną pracę silnika w ca­łym zakresie obciążeń i obrotów można obniżyć stężenie tlenku węgla do poziomu zalecanego przez przepisy europejskie dla sa­mochodów osobowych. Można również dla tego silnika dobrać optymalną ze względu na poziom emisji CO regulację biegu ja­łowego . Przy optymalnie dobranej regulacji silnik po­winien spełniać wymagania odnośnie zawartości CO na biegu jałowym, ale do utrzymania tych warunków konieczne jest częstsze dokonywanie okresowych badań kontrolnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *