Interior of modern automobile with buttons on steering wheel with panel containing instruments and controls

W ZAKRESIE ŚREDNICH OBCIĄŻEŃ

Odmienność systemu regulacji znajduje swoje odbicie nie tylko w składzie, ale także i ilości wydalanych spalin. Wpływ obciążenia na skład mieszanki i zawartość składników toksycz­nych w spalinach na przykładzie silnika gaźnikowego przedsta­wiono na rysunku .W zakresie średnich obciążeń silniki o zapłonie iskrowym zasilane są mieszanką nieznacznie tylko bogatszą w paliwo (a = = 0,95…0,98) niż mieszanka stechiometryczną. Stężenie tlenku węgla w zakresie obciążeń 40…70% jest najmniejsze i waha się w granicach 1…2%, również stężenie węglowodorów utrzymuje się na najniższym poziomie, natomiast stężenie tlenków azotu w tym obszarze obciążeń osiąga swoje maksimum. Ze wzrostem obciążenia silnika układ zasilania celowo wzbogaca mieszankę, aby umożliwić uzyskanie jak największej mocy. Towarzyszy te­mu gwałtowny wzrost emisji tlenku węgla, nieco mniejszy wzrost węglowodorów oraz spadek tlenków azotu. Podczas pełnego ob- , ciążenia silniki gaźnikowe zasilane są bogatą mieszanką o a ^ 0,9 i wówczas stężenie tlenku węgla wynosi 4…5%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *