white car with orange light

ELIMINACJA Z PALIWA

W nie ustalonych wa­runkach ruchu pojazdu, podczas zmniejszania szybkości i w okre­sie dławienia silnika po rozruchu na bogatej mieszance można poważnie zmniejszyć wydzielanie węglowodorów, stosując do­datkowe podgrzewanie zasysanego powietrza gorącym czynni­kiem chłodzącym lub spalinami.Zmniejszenie zawartości tlenku azotu w spalinach można osiągnąć przez ograniczenie szczytowych temperatur spalania i zmniejszenie ilości doprowadzonego paliwa lub przez zasto­sowanie jednocześnie obu tych sposobów. Można taki efekt wy­wołać nie tylko przez opóźnienie zapłonu, wzbogacenie mieszan­ki lub bardzo poważne jej zubożenie, ale również przez skiero­wanie części spalin z powrotem do cylindra silnika. Emisję tok­sycznych związków ołowiu i siarki, jak wcześniej wykazano, można zmniejszyć* jedynie przez ograniczenie lub całkowitą ich eliminację z paliwa. Aktualne wymagania ujęte przepisami europejskimi, a do­tyczące dopuszczalnej toksyczności spalin można spełnić stosu­jąc wyżej wymienione sposoby zapobiegawcze. Aby spełnić nowe wymagania, które będą obowiązywać w Europie po 197o roku, konieczne będzie zastosowanie dodatkowych sposobow mszczą­cych toksyczne składniki po ich wydaleniu z silnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *