gray Mazda car

WARUNKI PRACY SILNIKA

Wpływ warunków pracy silnika na skład mieszanki i na emisję tlenku węgla na przykładzie charakterystyk ogólnych przedstawiono na rysunkach . Zwraca przy tym uwagę zbliżony charakter przebiegu warstwie stałych wartości współ­czynnika składu mieszanki na rysunku 39 i warstwie stałych stężeń tlenku węgla na rysunku . Przebiegi ich nie są wpraw­dzie zupełnie identyczne, ale zależność stężenia CO od składu mieszanki jest oczywista.Na obie rozważane charakterystyki naniesiono dodatkowo dwie parabole, wychodzące z początku układu współrzędnych przechodzące przez punkty maksymalnego momentu obrotowego oraz mocy znamionowej oraz prostą odpowiadającą 0,3 Mmax. Linie te wyznaczają użytkowy, eksploatacyjny obszar charakte­rystyki silnika trakcyjnego. Silnik w tak ograniczonym obszarze charakterystyki ogólnej pracuje przez przeważającą część czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *