black car instrumental panel

PIERWOTNY AKT POWSTAWANIA WĘGLA

Związkami takimi jak CTM lub ferocenem można oddziaływać na proces odrywania atomów wodoru od jego cząsteczek, a tym samym istotnie ograniczyć wydzielanie węgla.Z przeprowadzonych rozważań wynika, że proces dehydro- genizacji jest pierwotnym aktem powstawania węgla. Dalsza droga reakcji wytwarzania węgla jest nadal sporna. Zakłada się, że wy­dziela się on albo w wyniku przenikania struktur z aromatycz­nymi pierścieniami, lub w rezultacie wytwarzania się węglowo­dorów o mniejszym ciężarze molekularnym.Spektralnymi metodami badawczymi w czasie badań pło­mienia benzolowego nie wykryto aromatycznych produktów po­średnich, co zaprzecza teorii powstawania pierścieni. Porter uważa [45], że w wyniku termicznego rozpadu i czę­ściowego utleniania na czole płomienia powstają węglowodory mniejszym ciężarze molowym, na przykład acetylen, a końco­wy proces powstawania węgla przebiega według schematu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *