black car instrumental panel

KOLORYMETRIA

Są to metody optyczne oparte na wykorzystaniu działania promieniowania elektromagnetycznego na badaną próbkę. Naj­bardziej rozpowszechnione do analizowania próbek gazu są me­tody spektrofotometrii absorpcyjnej w świetle widzialnym, nad­fiolecie i podczerwieni. Oparte są one na promieniowaniu elektro­magnetycznym obejmującym swym zakresem długości fal.Wszystkie metody spektrofotometrii absorpcyjnej oparte są na pomiarze absorpcji promieniowania elektromagnetycznego o określonej fali przez badany ośrodek.Maksima absorpcji odpowiadające pewnej określonej długości fali i cały przebieg krzywej absorpcji są związane z daną okreś­loną strukturą cząsteczki — są jej własną cechą charakterystycz­ną i mogą służyć do identyfikacji cząsteczki . W celu wykorzystania zjawiska absorpcji w analizie trzeba poznać zależność między stężeniem substancji w roztworze i pro­mieniowaniem zaabsorbowanym przez ten roztwór.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *