OGÓLNE WIADOMOŚCI O SPALANIU PALIW

Potencjalna energia chemiczna paliwa ulega w procesie spa­lania w cylindrach silnika zamianie na energię cieplną. Przebieg wywiązywania się ciepła w czasie spalania w cylindrze ma istot­ny wpływ na wartość średniego ciśnienia indykowanego i na ob­ciążenie cieplne oraz mechaniczne elementów silnika. Przebieg wywiązywania się ciepła z paliwa w silniku o zapłonie iskrowym zależy głównie od chwilowej prędkości przemieszczania się czoła płomienia i szybkości przebiegu reakcji spalania. Oba wymienio­ne czynniki wzajemnie od siebie są zależne, ale zależą również od szeregu innych czynników. Szczegółowy opis procesu spalania i wpływu różnych czyn­ników na ten proces znajdzie czytelnik w podręcznikach specja­listycznych [5]. W niniejszym opracowaniu omówione zostaną tyl­ko zjawiska i czynniki mające istotny wpływ na stopień pełności spalania i stopień wykorzystania energii paliwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *