white bmw m 3 coupe

STĘŻENIE ZANIECZYSZCZEŃ

Stwierdzone stężenia zanieczyszczeń w powietrzu atmosfe­rycznym są bardzo duże w porównaniu z największymi dopusz­czalnymi stężeniami poszczególnych składników wykazanymi w tablicy. Wynika z tego, iż podobnie jak w innych krajach stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest tak znaczny, że stanowi niebezpieczeństwo dla zdrowia mieszkańców.Zagrożenie zdrowia mieszkańców toksycznymi związkami emitowanymi przez silniki pojazdów mechanicznych można oce­nić w dwojaki sposób. Prosty ale mało dokładny sposób polega na określeniu stężeń lub zawartości poszczególnych składników gazów spalinowych w powietrzu atmosferycznym i porównaniu otrzymanych wyników z największymi dopuszczalnymi stężenia­mi szkodliwych związków w powietrzu atmosferycznym. Trud­niejsze jest bezpośrednie prześledzenie wpływu zanieczyszczonego przez spaliny silnikowe powietrza na zdrowie mieszkańców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *