black bmw m 3 coupe parked in garage

DOPROWADZAJĄCY UKŁAD

W układzie doprowadzającym spaliny do analizatora w wy­niku reakcji chemicznych i fizycznych mogą zachodzić zmiany w składzie spalin. Aby zapobiec tym reakcjom lub zwolnić je, należy szybko obniżyć temperaturę spalin do około 60°C, tak jednak, by nie dopuścić do wykroplenia się pary wodnej. Takie składniki spalin, jak N02 i niektóre węglowodory dobrze roz­puszczają się w wodzie. Tak więc w przypadku nadmiernego schło­dzenia próbek spalin stwierdza się zaniżone stężenia tych skład­ników. Należy również pamiętać o oddzieleniu od spalin kondensatu wody, w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu elementów ukła­dów analizatorów, co może powodować dodatkowe błędy, szczegól­nie w przypadku stosowania analizatorów na podczerwień.Drogę gazową łączącą sondę z elementami układu analizują­cego należy wykonać z materiałów nie reagujących chemicznie ze spalinami i nie adsorbujących spaliny. Poszczególne elementy łączące sondę spalin z elementami układu pomiarowego łączy się rurkami ze stali nierdzewnej, szkła lub teflonu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *