blue BMW coupe parked on the road during daytime

ŁAŃCUCHOWY MECHANIZM

Oprócz przytoczonych przykładów, związanych z wyjaśnie­niem mechanizmu reakcji utleniania azotu, podano również proste doświadczenia potwierdzające jej termiczny charakter. Przeanali­zowano ponadto proces powstawania tlenków azotu podczas spa­lania gazu świetlnego w mieszance tlenu z powietrzem. Ustalo­no, że tlenki azotu pojawiają się w strefie, w której nie wystę­pują cząsteczki paliwa i nie zachodzi reakcja spalania.Pogląd o termicznym charakterze reakcji utleniania azotu jest zgodny ze schematem łańcuchowym jej mechanizmu.   Łańcuchowy mechanizm reakcji nie zaprzecza poglądowi o ter­micznym charakterze reakcji, ponieważ stężenie atomów azotu tlenu określone jest stężeniem molekularnego azotu, jak rów- mez temperaturą reagującego środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *