silver Audi sedan

SPOSOBY PRZYSTOSOWANIA

Papa, Dinsel i Harris [41], badając skład mieszaniny węglo­wodorów w spalinach silników tłokowych, zidentyfikowali po­nad 100 z 200 otrzymanych na chromatogramie pików węglowo­dorów. Są również dane w literaturze, że w spalinach silniko­wych wyodrębniono już ponad tysiąc różnych węglowodorów. Sposoby przystosowania i wykorzystania chromatografów gazowych do oznaczania w spalinach wodoru (H2), tlenu (O2), azo­tu (N2), metanu (CH4), tlenku węgla (CO) oraz sumy węglowo­dorów (CnHm) podano w pracy (30). Do tego celu przystosowano chromatograf produkcji krajowej Elpo N-503 i chromatograf fir­my Giede typ GCHF 18.5 (NRD).Pomiar stężenia tlenków azotu w spalinach silników tłoko­wych powinien polegać na pomiarze ilości tlenku azotu NO i dwu­tlenku azotu NO2 bądź na pomiarze sumy NO oraz N02 ogólnie oznaczanej przez NOx.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *