red BMW vehicle park on road

EMISJA ZWIĄZKÓW TOKSYCZNYCH

Na emisję związków toksycznych wywiera wpływ tempera­tura ścianek komory spalania, która zależy od sposobu chłodze­nia i temperatury czynnika chłodzącego. Im wyższa temperatura ścianek, tym warunki przebiegu reakcji utleniania węglowodorów w warstwie przyściennej są korzystniejsze, a ponadto podwyższa się szczytowa temperatura spalania. Wzrost temperatury czyn­nika chłodzącego powoduje zmniejszanie się emisji węglowodo­rów.  Wpływ temperatury czynnika chłodzącego jest większy przy spalaniu bogatych mieszanek.Stężenie tlenków azotu zwiększa się, gdy podwyższa się tem­peratura ścianek komory. Spowodowane jest to zarówno wzro­stem szczytowych wartości temperatury spalania, jak i wpływem zjawisk zachodzących w warstwie przyściennej. W silniku o za­płonie iskrowym, gdy temperatura czynnika chłodzącego zwięk­sza się od 30 do 80°C, stężenie tlenków azotu wzrasta o 500 do 800 ppm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *