red Audi coupe

RÓŻNE WARIANTY REAKCJI

Powstawanie tlenków azotu następuje nie tylko w komorze spalania, ale i poza nią. Proces powstawania NO w obecności wo­doru może przebiegać według dwóch różnych wariantów reak­cji.  Możliwy jest również trzeci mechanizm powstawania tlenków azotu, połączony z tworzeniem rodnika HNO, który może mieć miejsce podczas wzajemnego oddziaływania wodoru w postaci atomowej z tlenkiem azotu. Obecność rodnika HNO stwarza mo­żliwość łańcuchowego przebiegu reakcji tylko w warunkach wy­sokich temperatur.Ścisłe wyliczenie ilości substancji toksycznych emitowanych przez silniki do atmosfery jest praktycznie niemożliwe, zalezy ona bowiem od wielu czynników, np.: od czynników konstruk­cyjnych, sposobu przygotowania i spalania mieszanki palnej, wa­runków pracy silnika, jego stanu technicznego i innych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *