white bmw m 3 coupe

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANA METODA

Najczęściej stosowaną metodą wykonywania pomiaru kolory­metrycznego jest metoda krzywej wzorcowej — analitycznej. Po­lega ona na ustaleniu zależności pomiędzy stężeniem (o określo­nych granicach) substancji barwnej w roztworze, a wartością ab­sorpcji promieniowania. Wartość absorpcji uzyskuje się przez po­równanie pomiarów wykonanych dla substancji barwnej i odnośnika, tj. roztworu identycznego z badanym, nie zawierającego tylko substancji oznaczanej. Stężenie substancji oznaczanej od­czytuje się z krzywej wzorcowej. Bliższe dane teoretyczne od­nośnie metod spektrofotometrycznych znajdzie czytelnik w litera­turze specjalistycznej [39],Przechodząc do omówienia aparatury, techniki wykonania zastosowania metod spektrometrii absorpcyjnej do analizy skła­du spalin, należy je podzielić na trzy grupy odpowiadające po­szczególnym zakresom widm — nadfioletowi, części widzialnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *