black BMW car

OKRES REAKCJI

W okre­sie reakcji kierowcy pręd* kość pojazdu jest prak­tycznie taka sama jak przed zauważeniem nie­bezpieczeństwa.Drogę przebywaną przez pojazd w czasie reakcji kierowcy przy różnych szybkościach podano obok.Pracę kierowcy ułatwia się przez zastosowanie odpowied­nich środków pomocniczych, jak: szybkościomierz, odległo- ściomierz, światło hamulcowe ze stopniowym wskaźnikiem opóźnienia oraz świetlny przyrząd do mierzenia odstępów podczas jazdy w kolumnie, wykorzystujący fizjologiczne właściwości oka ludzkiego .Zasady ruchu mają duży wpływ na kształtowanie się wa­runków ruchu drogowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *