person driving car during daytime

PODCZAS HAMOWANIA SILNIKIEM

Podczas hamowania silnikiem zawartość skład­ników toksycznych i sadzy w spalinach spada praktycznie do zera.Na przebieg procesu spalania, a tym samym na emisję tok­sycznych składników przez silnik o zapłonie iskrowym istotny wpływ wywierają współczynnik składu mieszanki i kąt wyprze­dzenia zapłonu. Dobierając te parametry optymalnie z punktu widzenia procesu spalania w całym zakresie pracy silnika można w sposób znaczny wpłynąć na zmniejszenie emisji składników toksycznych będących produktami niezupełnego spalania paliwa (CO oraz CnHm).Przebieg zmian tych składników w zależności od kąta wy­przedzenia zapłonu dla trzech różnych wartości współczynnika składu mieszanki przedstawiono na rysunku 47. Kąt wyprzedze­nia zapłonu w minimalnym stopniu wpływa na stężenie CO i CO2 w spalinach, natomiast stężenie węglowodorów maleje w miarę opóźniania kąta zapłonu.Jeżeli zapłon jest późniejszy, to zmniejsza się ilość węglo­wodorów w spalinach, gdyż wzrasta temperatura spalin, w wy­niku czego następuje intensywniejsze ich dopalanie w układzie wylotowym silnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *