white bmw m 3 coupe on road during daytime

WYSTĘPUJĄCY WZROST ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI SZKODLIWYCH

Występuje bowiem wzrost zawartości szkodliwych dla zdrowia węglowodorów aro­matycznych. Ponadto reaktywność fotochemiczna tlenków azotu wzrasta w zależności od zawartości węglowodorów aromatycz­nych w paliwie . Z badań przeprowadzonych przez Ethyl Corp. [8] wynika, że udział aromatów w benzynie wywiera rów­nież wpływ na zawartość toksycznych aldehydów w spalinach .Stosunkowo mało prac badawczych dotyczy wyjaśnienia związku między składem paliwa a występowaniem w spalinach substancji rakotwórczych. Wielu autorów wskazuje na ścisły związek raka płuc z węglowodorami aromatycznymi występują­cymi w spalinach silnikowych, a szczególnie z występowaniem benzopirenu. Zależność emisji benzopirenu w spalinach od zawar­tości węglowodorów aromatycznych wg [12] wykazano w tablicy . Ilość wydzielanego benzopirenu zależy jednak również od wa­runków eksploatacji silnika i współczynnika nadmiaru powietrza w mieszance palnej .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *