white car with orange light

DO CELÓW PRAKTYCZNYCH

Do celów praktycznych przyjmuje się, że w pierwszym przy­bliżeniu współczynnik oporu toczenia zależy tylko od rodzaju nawierzchni i rodzaju ogumienia, a w zakresie eksploata­cyjnych prędkości typowych samochodów nie zależy od szybkości jazdy. Współczynniki toczenia, ustalone na drodze doświadczalnej, podano w poniższym zestawieniu.Opór wzniesienia (Pw) przezwyciężany przez samochód podczas po­konywania wzniesienia stanowi składową cał­kowitego ciężaru po­jazdu G, równoległą do nawierzchni jezdni; Pw — G‘Sin<x przy czym sin a = h/l, gdzie: a — kąt wznie­sienia. Jeżeli kąt wznie­sienia jest niewielki (do 5°) stosuje się zwykle wzór przybliżony, przyj­mując że Sin a tg a, czyli Pw *=» G • tg a.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *