Audio logo

NORMALNE REAKCJE

Normalne reakcje działające na koła zewnętrzne wyznacza się z równania momen­tów względem punktów styku kół wewnętrznych z jezdnią (rys. 23-60), czyli: Zz – G/2 + Pc c/b. Nato­miast normalne reakcje działające na koła wewnętrzne określa się z rów­nania momentów względem punktów styku kół zewnętrznych z jezdnią, a więc: Zw = Gj2 — Pc • c/b. W po­danych równaniach: Zz oraz Z w   reakcje normalne [kG], b — roz­staw kół .pojazdu, przednich lub tylnych’ [mj, c — odległość środka ciężkości samochodu od jezdni [m].Wskutek oddziaływania siły odśrodkowej nacisk kół ze­wnętrznych samochodu na nawierzchnię (równy normalnej reakcji jezdni) wzrasta o Pc • c/b = G • v8 • c/g • R • b [kG] w stosunku do obciążenia statycznego, a nacisk kół wewnę­trznych o tyleż samo maleje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *