silver Audi sedan

METODA CHROMATOGRAFICZNA

W metodzie chromatograficznej obowiązuje pomiar porów­nawczy i tylko przez porównanie w tych samych warunkach ba­danego gazu z czystym wzorcem można dokonać zarówno identy­fikacji, jak i ilościowego oznaczenia składnika mieszaniny. W pro­cesie analizy na chromatografie, próbka badanej mieszaniny po­rywana przez gaz nośny i podczas przepływu przez wypełnienie kolumny rozdziela się na poszczególne składniki. Rozdzielone czyste substancje przepływające przez detektor powodują pow­stanie odpowiedniego sygnału elektrycznego, który po wzmocnie­niu jest zapisywany na taśmie rejestratora w postaci tzw. chro­matogramu .Jeżeli składniki analizowanej mieszaniny nie są znane, to nale­ży dokonać identyfikacji składników rozdzielonej mieszaniny na chromatografie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *