a black and white photo of an audi car

ODPOWIEDNIE DODATKI

Utle­niona siarka tworzy z wodą odpowiednie kwasy, które powodują gwałtowny wzrost zużycia elementów silnika wskutek korozji. Ponadto związki siarki występujące w spalinach wywierają okreś­lony ujemny wpływ na żywe organizmy. Stosując odpowiednie dodatki uszlachetniające można popra­wić (podobnie jak w przypadku benzyn) jakość olejów napędo­wych. Do olejów napędowych stosuje się m.in. dodatki podwyż­szające liczbę cetanową, detergenty powodujące peptyzację osa­dów, inhibitory korozji, dodatki wpływające na zmniejszenie za­wartości dymu w gazach spalinowych itp.. Najefektywniej działającymi dodatkami są bezpopiołowe polarne polimery i kopolimery. Używane są rów­nież związki powierzchniowo-czynne typu soli kwasów sul­fonowych, wprowadzane do paliwa w ilości 0,1…0,2%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *