white BMW car on street

NATĘŻENIE RUCHU

Je­żeli natężenie ruchu jest duże, skrzyżo­wania w jednym po­ziomie powinny być zastąpione objazda­mi lub ruchem okrę­żnym. W razie skrzy­żowania dwóch au­tostrad, zamiast ru­chu okrężnego mo­żna zastosować tu­nel lub most i odga­łęzienia (np. tzw. liść koniczyny ). Wówczas w prawo skręca się normalnie, nato­miast skręcanie w le­wo wymaga naj­pierw skręcenia w prawo, a następnie jazdy po 3/4 obwo­du koła, co może utrudniać kierowcom-orientację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *