silver mercedes benz coupe on brown sand during daytime

WSZELKI RODZAJ TRANSPORTU

Stosunkowo mały udział spalin z silników wysokopręż­nych w ogólnym bilansie skażeń wynika stąd, że charakteryzują się one znacznie mniejszym stężeniem składników toksycznych, jak również z faktu, że ich udział w ogólnym bilansie wytwarza­nej mocy jest mniejszy. Jednak należy przewidywać, że udział ten będzie wzrastał, gdyż obecnie obserwuje się coraz powszech­niejsze stosowanie silników wysokoprężnych do napędu wszel­kiego rodzaju środków transportu. Gazy wydechowe nie są je­dynym źródłem zatruwania powietrza przez samochód: udział spalin wynosi 65%, gazów wydzielanych ze skrzyni korbowej — 20%, węglowodorów odparowanych w gaźniku — 9% i ze zbior­nika paliwa — 6%. Ze względu na różny udział poszczególnych źródeł energe­tycznych, jak i poszczególnych dziedzin gospodarki w poszcze­gólnych krajach, opierając się na źródłach zagranicznych nie można jednoznacznie określić udziału motoryzacji w skażeniu atmosfery w dowolnym rejonie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *