blue bmw car on road during daytime

METODY OCENY POJAZDÓW POD WZGLĘDEM TOKSYCZNOŚCI SPALIN

Porównawczej oceny toksyczności spalin dokonać można po wprowadzeniu pojęcia toksyczności względnej poszczególnych składników. Miernik ten jednak nie jest jednoznaczny, gdyż nie uwzględnia efektu synergetycznego, umożliwia tylko ocenę sku­teczności różnych zabiegów podejmowanych w celu zmniejsze­nia stopnia zanieczyszczenia atmosfery przez spaliny silnikowe. Również ocena stopnia szkodliwości spalin na podstawie określo­nego w nich stężenia poszczególnych składników toksycznych nie jest w pełni miarodajna.Wzrastające zagrożenie środowiska zanieczyszczonego w du­żym stopniu przez spaliny silników zmusiło władze wielu krajów do ustanowienia przepisów prawnych dotyczących ograniczenia emisji toksycznych składników spalin. Pierwsze w świecie takie przepisy, określające maksymalne dopuszczalne stężenie podstawo­wych składników toksycznych (tlenek węgla i węglowodory) w spa­linach zostały opracowane w USA w 1959 r. Opracowane przepisy oparto o doświadczenia kalifornijskie, a w latach następnych wie­lokrotnie nowelizowano, określając również maksymalną dopu­szczalną emisję tlenków azotu, gazów ze skrzyni korbowej, jak dopuszczalny stopień zadymienia spalin silników wysokopręż­nych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *