DZIAŁAJĄCE SIŁY

Są to: siły statyczne, działające na pojazd bez względu na to, czy pojazd znajduje się w ruchu, czy po¬zostaje w spoczyn¬ku, czyli ciężar cał¬kowity samochodu (G[kG]) kompletnie wyposażonego wraz z ładunkiem, działający w środku ciężkości samochodu, oraz normalne reakcje jezdni (Zx oraz 2 [kG]) działające odpowiednio na koła przednie i tylne,     siły dynamiczne, pojawiające […]

ROZKŁAD NACISKÓW

Rozkład nacisków na osie samochodu. Położenie środka ciężkości O pojazdu stojącego na wzniesieniu o kącie po­chylenia a (koła zahamowane — rys. 23-8) określają dwie współrzędne: odległość od osi przedniej – a (lub tylnej – b) oraz wzniesienie nad jezdnią — c. Z warunków równowagi wynika, że składowe ciężaru pojazdu G normalna oraz równo­legła do nawierzchni […]

DO CELÓW PRAKTYCZNYCH

Do celów praktycznych przyjmuje się, że w pierwszym przy­bliżeniu współczynnik oporu toczenia zależy tylko od rodzaju nawierzchni i rodzaju ogumienia, a w zakresie eksploata­cyjnych prędkości typowych samochodów nie zależy od szybkości jazdy. Współczynniki toczenia, ustalone na drodze doświadczalnej, podano w poniższym zestawieniu.Opór wzniesienia (Pw) przezwyciężany przez samochód podczas po­konywania wzniesienia stanowi składową cał­kowitego ciężaru po­jazdu […]

ŁĄCZNY OPÓR

Wzniesienie określa się często w procentach oznaczając tg a = w % a wówczas opór wzniesienia jest równy Pw= W‘G.Kiedy wzniesienie jest strome (60.. .80%) trze­ba stosować wzór do­kładny. Opór drogi jest to suma oporu toczenia i oporu wzniesienia, a więc   łączny opór powodowany przez drogę. Ponieważ opór toczenia jest proporcjonalny do obciążenia normalnego […]

WŁASNOŚCI RUCHOWE SAMOCHODU

Określanie siły napędowej. Siła napędowa, działająca na kołach napędowych samochodu (patrz str. 85) zależy od wielkości momentu obrotowego, rozwijanego przez silnik, wielkości przełożenia w układzie napędowym samochodu oraz sprawności mechanicznej układu napędowego. Zmien­ność siły napędowej zależy przede wszystkim od zmienności momentu obrotowego silnika, a więc wynika z jego charak­terystyki .Moment na kołach pędnych samochodu Mk […]